Responsive Ad Slot

PERLEMBAGAAN PEDA (Persatuan Pengedar Proton Edar Malaysia) PEDA Constitution

PERLEMBAGAAN PEDA (Persatuan Pengedar Proton Edar Malaysia)
PEDA (Proton Edar Dealers Association Malaysia) Constitution


Peraturan 1 NAMA DAN TEMPAT URUSAN

1.1 Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Pengedar Proton Edar Malaysia (Proton Edar Dealers’ Association of Malaysia) (PEDA) selepas ini disebut ‘Persatuan’.

1.2 Alamat berdaftar dan tempat urusan Persatuan ialah 15 & 17, Jalan Petaling Utama 11, Taman Petaling Utama, Batu 7, Jalan Kelang Lama, 46000 Petaling Jaya, Selangor D.E. atau di tempat lain atau tempat-tempat lain di dalam Semenanjung Malaysia yang akan ditetepkan dari masa ke semasa oleh Jawatankuasa. Alamat berdaftar dan tempat urusan Persatuan boleh diubah dengan syarat mendapat kebenaran Pendaftaran Pertubuhan terlebih dahulu.


Peraturan 2 DEFINISI

Perkataan Maksud

‘Ahli’ Ahli persatuan termasuk Ahli-ahli Biasa dan Ahli-ahli Bersekutu sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan.

‘Proton Edar’ Proton Edar Sdn. Bhd., sebuah syarikat yang didaftar di bawah Pendaftar Syarikat yang mengedar kenderaan buatan Malaysia.

‘Jawatankuasa’ Badan pentadbiran Persatuan yang tertinggi, yang diundi dan dilantik di bawah Peraturan 9 Perlembagaan ini.

‘Persatuan’ Persatuan Pengedar Proton Edar Malaysia (Proton Edar Dealers’ Association of Malaysia) (PEDA).

‘Pemegang Pemegang Amanah Persatuan.
Amanah’

‘Penaung’ Penaung Persatuan yang diundang oleh Jawatankuasa untuk memegang jawatan tersebut.

‘Setiausaha Agung’ Setiausaha Agung Persatuan dilantik di bawah Peraturan 9 Perlembagaan ini.
‘Wakil Ahli’ Wakil individu yang dilantik oleh ahli-ahli Persatuan.


Peraturan 3 OBJEKTIF-OBJEKTIF

3.1 Menyatupadukan perniagaan menjual produk yang diedarkan oleh Proton Edar dan mereka yang terlibat dalam perusahaan kereta untuk kepentingan faedah ekonomi ahli.

3.2 Memperjuangkan kepentingan hak ahli-ahli dari segi perusahaan atau perindustrian, ekonomi sosial dan undang-undang.

3.3 Menyelaraskan aktiviti-aktiviti semua ahli dan menyelesaikan jika diminta secara bertulis selisih faham yang timbul di antara ahli-ahli.

3.4 Membuat perhubungan dengan badan-badan lain yang berdaftar yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama dengan Persatuan.

3.5 Menerbitkan majalah-majalah atau risalah-risalah yang berkaitan dengan perusahaan, menjual dan menyewa kereta, dengan syarat mendapat kebenaran terlebih dahulu dari pihak yang berkenaan, jika perlu.

3.6 Menganjur kelas-kelas dan apa-apa projek pelajaran berhubng dengan perusahaan kenderaan dan aktiviti-aktiviti berkenaan, jika perlu.

3.7 Membeli, menjual, meminjam, menggadai, memajak, menyewa dan membuat lain-lain urusan bersangkutan dengan tanah-tanah atau lain-lain harta bagi mencapai objektif Persatuan.

3.8 Menggalakkan ahli-ahli menubuhkan syarikat untuk menjalankan perniagaan sokongan yang berkaitan dengan perniagaan Proton Edar.

3.9 Menjalankan aktiviti berbentuk perniagaan dan ekonomi secara sah atas nama Persatuan dengan syarat semua wang dan keuntungan yang didapati oleh Persatuan ini hasil dari penyertaannya dalam mana-mana perniagaan akan digunakan semata-semata untuk melanjutkan, memajukan dan menjalankan tujuan-tujuan Persatuan ini dan tidak sebahagian pun daripada wang dan keuntungan itu akan digunakan untuk membayar faedah, keuntungan atau bonus kepada ahli Persatuan. Sungguhpun begitu, peruntukan ini tidak menghalang sebarang pembayaran yang dibuat dengan tujuan baik, untuk membayar gaji atau perbelanjaan atau kedua-duanya kepada sebarang ahli atau pekerja Persatuan ini dengan syarat mereka telah memberikan perkhidmatan kepada Persatuan.


Peraturan 4 KEAHLIAN

4.1 Persatuan ini mempunyai dua (2) jenis keahlian iaitu:-

(a) Ahli Biasa

Ahli Biasa terbuka kepada syarikat-syarikat pengedar atau wakil-wakil penjual yang berdaftar yang dilantik oleh Proton Edar di seluruh Malaysia.

(b) Ahli Bersekutu

Ahle Bersekutu terbuka kepada semua pengedar alat-alat pengganti Proton Edar secara francais dan semua pengusaha pusat service Proton Edar secara francais. Ahli Bersekutu tidak berhak mengundi dan diundi untuk memegang jawatan dalam Persatuan.

4.2 Syarikat-syarikat pengedar dikehendaki melantik dua individu yang sekurang-kurangnya memegangn jawatan pengurus di dalam syarikat ahli yang bertaraf warganegara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas sebagai wakil untuk menghadiri sebarang mesyuarat dan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Persatuan.

4.3 Tiap-tiap permohonan untuk menjadi ahli hendaklah dihantar kepada Setiausaha Agung yang dikehendaki mengemukakan permohonan itu dengan secepat mungkin kepada Jawatankuasa untuk diluluskan. Jawatankuasa boleh mengikut budi bicaranya menolak sebarang permohonan tanpa memberi sebab-sebabnya.

4.4 Tiap-tiap pemohon yang yang permohonannya telah diluluskan seperti yang disebut di atas akan diterima menjadi ahli Persatuan setelah membayar bayaran masuk dan yuran tahunan seperti yang ditetapkan.


Peraturan 5 YURAN

5.1 Bayaran masuk keahlian dan yuran yang perlu dibayar adalah seperti berikut.

Ahli Biasa Ahli Bersekutu
Bayaran Masuk RM200.00 RM100.00
Yuran Tahunan RM300.00 RM150.00


5.2 Yuran tahunan hendaklah dibayar kepada Bendahari terlebih dahulu sebelum 31 hb. Januari tiap-tiap tahun.
5.3 Ahli yang membiarkan hutang yuran tertunggak selepas 31 hb Mac akan menerima surat peringatan yang ditandatangani oleh Setiausaha Agung atau wakil Setiausaha Agung, dan hak-hak sebagai ahli Persatuan akan digantung sehingga hutangnya telah dibayar.

5.4 Ahli yang membiarkan hutangnya sebanyak lebih dari jumlah yuran bagi dua (2) tahun dengan sendirinya terlucut daripada menjadi ahli Persatuan. Jawatankuaaa boleh mengambil tindakan undang-undang untuk menuntut segala tunggakan.

5.5 Jawatankuasa mempunyai kuasa uintuk menetapkan yuran masuk semula beserta dengan sebarang denda yang difikir munasabah bagi sesiapa yang telah membiarkan keahliannya terlucut disebabkan hutang

5.6 Yuran-yuran khas atau kutipan wang daripada ahli-ahli untuk perkara yang tertentu boleh dipungut dengan persetujuan Mesyuarat Agung ahli-ahli. Sekiranya ada ahli yang mungkir membayar wang yuran tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan, maka wang itu akan dianggap sama seperti hutang yuran tahunan.


Peraturan 6 PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI

6.1 Ahli yang ingin berhenti sebagai ahli Persatuan hendaklah memberi sekurang-kurangnya dua (2) minggu notis bertulis kepada Setiausaha Agung dan menjelaskan segala hutangnya

6.2 Mana-mana ahli yang gagal mematuhi perlembagaan Persatuan atau bertindak dalam cara yang mencemarkan nama baik Persatuan bolehlah digantungkan keahliannya untuk sesuatu tempoh sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh Jawatankuasa.

(a) Sebelum menggantungkan keahlian, ahli berkenaan itu hendaklah diberitahu akan sebab-sebab bagi pemecatan atau penggantung tersebut secara bertulis.

(b) Ahli tersebut juga hendaklah diberi peluang untuk menerang dan membela dirinya secara bertulis tidak lewat dai 30 hari dari tarikh pergantungnya. Jika tiada pembelaan bertulis dibekalkan pada jawatankuasa dalam jangkamasa tersebut, pergantungan itu hendaklah dilaksanakan.

(c) Penarikan Pergantungan atau pemecatan ahli yang digantung hanya boleh dilakukan pada Mesyuarat Agung.


Peraturan 7 PERSATUAN BUKAN BADAN POLITIK

7.1 Persatuan ini bukanlah badan politik dan tidak boleh terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan politik atau parti politik.

7.2 Ahli yang bertanggungjawab membawa Persatuan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam politik atau parti politik adalah ditaksir sebagai gagal mematuhi Perlembagaan Persatuan dan tindakan akan diambil mengikut Peraturan 6.2 Perlembagaan ini.


Peraturan 8 MESYUARAT AGUNG

8.1 Kuasa tertinggi dalam Persatuan adalah pada ahli-ahli dalam Mesyuarat Agung. Keputusan atau resolusi yang diputuskan oleh ahli-ahli dalam Mesyuarat Agung adalah muktamad dan menjadi dasar kepada pentadbiran dan pengurusan Persatuan.

8.2 Pengelolaan Persatuan ini terserah kepada Mesyuarat Agung. Sekurang-kurangnya satu per dua (1/2) daripada jumlah wakil Ahli Biasa yang berhak mengundi atau dua kali jumlah Ahli Jawatankuasa, mengikut mana yang kurang hendaklah hadir dalam Mesyuarat Agung bagi mengesahkan perjalanan mensyuarat dan mencukupkan korum untuk mesyuarat

8.3 Jika korum tidak cukup selepas setengah jam daripada waktu yang ditetapkan untuk mesyuarat, maka mesyaurat itu hendaklah ditangguhkan kepada suatu tarikh (tidak lebih darpada 30 hari) yang ditetapkan oleh Jawatankuasa; dan jika korum tidak cukup selepas setengah jam daripada waktu yang ditetapkan untuk mesyuarat yang ditangguhkan itu maka berkuasalah ahli-ahli yang hadir menjalankan mesyuarat tetapi tidaklah berkuasa mengubah Perlembagaan.

8.4 Mesyuarat Agung Tahunan bagi Persatuan hendaklah diadakan secepat mungkin setelah berakhirnya tahun kewangan tetapi tidak lewat dari 31hb Mac pada tarikh, masa dan tempat yang ditetapkan oleh Jawatankuasa. Kerja-kerja Mesyuarat Agung Tahunan ialah:

(a) Menerima Laporan Tahunan Jawatankuasa berkenaan perjalanan Persatuan di dalam tahun lalu;

(b) Menerima Laporan Tahunan Bendahari dan Penyata Kira-kira yang telah diaudit bagi tahun yang lalu;

(c) Memilih ahli-ahli Jawatankuasa dan Pemeriksa Kira-kira bagi tempoh dua tahun yang akan datang (untuk tahun pemilihan sahaja); dan

(d) Menguruskan perkara-perkara lain yang dibentangkan di dalam mesyuarat itu.

8.5 Setiausaha Agung hendaklah menghantar kepada tiap-tiap ahli notis Mesyuarat Agung sekurang-kurangnya 21 hari sebelum tarikh yang ditetapkan untuk Mesyuarat Agung.

8.6 Notis Mesyuarat Agung tersebut semestinya mengandungi satu agenda termasuk salinan-salinan peringatan mesyuarat dan laporan-laporan, borang cadangan usul dan borang pencalonan untuk pemilihan Ahli Jawatankuasa (untuk tahun pemilihan sahaja) berserta dengan penyata kewangan Persatuan bagi tahun lalu yang telah diaudit. Salinan surat-surat ini juga hendaklah dibekalkan untuk dibaca oleh ahli-ahli di alamat berdaftar atau pejabat urusan Persatuan.

8.7 Pencalonan-pencalonan untuk pemilihan Ahli Jawatankuasa dan usul-usul secara bertulis untuk dibincangkan di dalam mesyuarat tersebut hendaklah disampaikan kepada Setiausaha Agung tidak lewat dari 14 hari sebelum tarikh mesyuarat.

8.8 Mesyuarat Agung Luarbiasa bagi Persatuan boleh diadakan,

(a) Bila difikirkan perlu oleh Jawatankuasa atau

(b) Atas permintaan beramai-ramai dengan bertulis oleh tidak kurang dari satu per lima (1/5) daripada jumlah Ahli Biasa yang berhak mengundi dengan menerangkan tujuan-tujuan dan srbab-sebab mengadakannya. Permintaan itu hendaklah dihantar kepada Setiausaha Agung Persatuan..

8.9 Mesyuarat Agung Luarbiasa yang diminta oleh ahli-ahli hendaklah diadakan pada satu tarikh di dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh penerimaan permintaan mesyuarat itu.

8.10 Notis dan agenda untuk Mesyuarat Agung Luarbiasa itu hendaklah diedarkan oleh Setiausaha Agung kepada semua ahli sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tarikh yang telah ditetapkan untuk bermesyuarat.

8.11 Peraturan 8.2 dan 8.3 di dalam Perlembagaan ini berkenaan korum dan penangguhan Mesyuarat Agung Tahunan boleh digunakan untuk Mesyuarat Agung Luarbiasa, tetapi dengan syarat jika korum tidak mencukupi selepas setengah jam dari waktu yang telah ditetapkan bagi Mesyuarat Agung Luarbiasa atas permintaan ahli-ahli, maka mesyuarat itu hendaklah dibatalkan dan dalam masa 6 bulan daripada tarikh itu Mesyuarat Agung Luarbiasa atas permintaan ahli-ahli dengan tujuan sama tidaklah boleh diadakan.


Peraturan 9 JAWATANKUASA

9.1 Satu Jawatankuasa seperti berikut yang dinamakan Pegawai Persatuan hendaklah dipilih dalam Mesyuarat Agung Tahunan dua (2) tahun sekali secara undi sulit:

- Seorang presiden
- Seorang Timbalan Presiden
- Tiga Belas (13) orang ahli Jawatankuasa Biasa

(a) Presiden hendaklah melantik dari ahli Jawatankuasa Biasa yang dipilih oleh Mesyuarat Agung untuk mengisi jawatan tersebut:

i. Dua (2) orang Naib Presiden,
ii. Seorang Setiausaha Agun,
iii. Seorang Bendahari Kehormat,
iv. Seorang Penolong Setiausaha Agung,
v. Seorang Penolong Bendahari Kehormat

(b) Jawatankuasa Eksekutif adalah terdiri daripada:-

i. Presiden,
ii. Timbalan Presiden,
iii. Kedua-dua Naib Presiden,
iv. Setiausaha Agung,
v. Bendahari Kehormat,
vi. Penolong Setiausaha Agung,
vii. Penolong Bendahari Kehormat
viii. Dua (2) orang ahli Jawatankuasa Biasa yang dilantik oleh Presiden dari ahli Jawatankuasa Biasa yang dipilih oleh Mesyuarat Agung
dan mempunyai tanggungjawab seperti yang terkandung di dalam fasal 9.6.

(c) Presiden berkuasa melantik empat (4) orang ahli Jawatankuasa Biasa dari mana-mana wakil ahli.

(d) Pemegang-pemegang jawatan Persatuan dan tiap-tiap pegawai yang menjalankan tugas pemerintah dalam Persatuan hendaklah terdiri daripada warganegara Malayssia9.2 Pemilihan atau perlantikan ahli Jawatankuasa adalah tertakluk kepada
syarat berikut:

(a) Presiden dan Timbalan Presiden hendaklah terdiri daripada pengarah atau pemegang saham syarikat ahli.

(b) Semua Ahli Jawatamkuasa hendaklah terdiri daripada wakil ahli.

(c) Semua Ahli Jawatankuasa boleh dipilih atau dilantik semula apabila tamatnya tempoh perkhidmatan.

(d) Presiden Persatuan tidak boleh memegang jawatan lebih dari tiga (3) penggal [enam (6)tahun] secara berterusan.

(e) Ahli Jawatankuasa yang meletak jawatannya sebelum tamat penggalnya tidak dibenarkan bertanding semula untuk penggal yang berikutnya.

9.3 Jawatan seseorang Ahli Jawatankuasa akan dikosongkan sekiranya:-

(a) Ianya gila atau fikirannya tidak siuman,

(b) Ahli diwakilinya berhenti daripada menjadi Ahli Persatuan,

(c) Ianya tidak menghadir diri dalam mesyuarat-mesyuarat Jawatanakuasa sebanyak tiga (3) kali berturut-turut tanpa kebenaran daripada Presiden Persatuan,

(d) Ian memberi notis kepada Persatuan mengenai keinginannya untuk meletak jawatan,

(e) Ianya telah dilucutkan Jawatan oleh resolusi Mesyuarat Agung Persatuan,

(f) Ianya tidak lahi menjadi wakil ahli,

(g) Ia diisytiharkan muflis oleh mahkamah, atau

(h) Ia disabitkan dengan kesalahan jenayah oleh mahkamah.

9.4 Tanggungjawab Jawatankuasa Eksekutif ialah mengelola dan mengaturkan kerja-kerja harian Persatuan dan membuat keputusan atas perkara-perkara mengenai perjalanan Persatuan dengan tidak terkeluar dari Perlembagaan ini dan dasar umum yang ditetapkan oleh Mesyuarat Agung. Jawatankuasa Eksekutif tidak boleh membuat tindakan bertentangan dengan keputusan Mesyuarat Agung dengan tidak terlebih dahulu mendapat mandat daripadanya dan Jawatankuasa Eksekutif mestilah sentiasa taat kepada keputusan Mesyuarat Agung.

9.5 Jawatankuasa hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali di dalam tiga (3) bulan. Notis bagi tiap-tiap mesyuarat hendaklah diberikan kepada ahli-ahli sekurang-kurangnya lima (5) hari sebelum tarikh yang ditetapkan untuk mesyuarat tersebut. Presiden dengan bersendirian, atau tidak kurang dari satu per tiga (1/3) daripada Ahli Jawatankuasa bersama-sama boleh memanggil supaya diadakan mesyuarat Ahli Jawatankuasa pada bila-bila masa. Sekurang-kurangnya setengan daripada bilangan Ahli Jawatankuasa hendaklah hadir bagi mengesahkan perjalanan dan mencukupkan korum masyarakat.

9.6 Cara pengundian dalam mesyuarat Ahli Jawatankuasa ialah dengan mengangkat tangan untuk menunjukkan persetujuan dan setiap ahli berhak untuk satu undi sahaja. Keputusan adalah berdasarkan kepada undi yang terbanyak dan Pengerusi mesyuarat mempunyi undi pemutus dalam undian yang seimbang.

9.7 Seseorang Ahli Jawatankuasa yang mungkir menghadiri mesyuarat Jawatankuasa tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang memuaskan akan disifatkan sebagai telah meletak jawatan di dalam Jawatankuasa.

9.8 Jika timbul perkara mustahak yang berkehendakan kelulusan Ahli Jawatankuasa dan mesyuarat Ahli Jawatankuasa tidak dapat diadakan, maka Setiausaha Agung bolehlah mendapat kelulusan daripada Ahli Jawatankuasa melalui pengedaran surat pekeliling. Syarat-syarat yang berikut hendaklah disempurnakan sebelum keputusan ahli Jawatankuasa boleh dianggap sebagai telah diterima.

(a) Masalah yang dibangkitkan itu hendaklah dibutirkan dengan jelas di dalam surat pekeliling yang dihantar kepada tiap-tiap Ahli Jawatankuasa;

(b) Sekurang-kurangnya setengah daripada bilangan Ahli Jawatankuasa mestilah menyatakan persetujuan atau bantahan mereka kepada cadangan itu; dan

(c) Keputusan hendaklah dengan undi yang terbanyak.

Sebarang keputusan yang didapati melalui surat pekeliling hendaklah dilaporkan oleh Setiausaha kepada mesyuarat Jawatankuasa berikutnya untuk disahkan dan dicatatkan di dalam peringatan mesyuarat.9.9 Jika Ahli Jawatankuasa biasa meninggal dunia atau meletakkan jawatan, Presiden berkuasa melantik wakil ahli untuk memenuhi kekosongan itu.

9.10 Jawatankuasa boleh melantik pengurus dan kakitangan yang difikirkan perlu. Ia boleh menggantungkan atau melucutkan jawatan sebarang pengurus atau kakitangan kerana cuai di dalam pekerjaan, curang, tidak cekap, engkar menjalankan keputusan Ahli Jawatankuasa, atau kerana sebab yang difikirkan boleh merosakkan kepentingan Persatuan. Segala pengurus dan kakitangan akan melaporkan pekerjaan mereka kepada Setiausaha Agung dan diuruskan olehnya.

9.11 Jawatankuasa ini boleh menubuhkan Jawatankuasa-jawatankuasa kecil jika difikirkan perlu dan memberikan kewajipan-kewajipan khas kepada Jawatankuasa tersebut.

9.12 Jawatankuasa berkuasa untuk mengubah undang-undang kecil dan peraturan-peraturan yang tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persatuan.

9.13 Jawatankuasa hendaklah memberi laporan tahunan berkenaan kegiatan-kegiatannya kepada tiap-tiap Mesyuarat Agung Tahunan.

9.14 Jawatankuasa Eksekutif berkuasa untuk menubuhkan Jawatankuasa Disiplin bagi meguruskan hal-hal disiplin ahli. Presiden hendaklah melantik salah seorang daripada Ahli Jawatankuasa sebagai pengerusi Jawatankuasa Disiplin.


Peraturan 10 KEWAJIPAN-KEWAJIPAN AHLI JAWATANKUASA

10.1 Presiden dalam masa menyandang jawatannya hendaklah menjadi pengerusi semua Mesyuarat Agung dan semua mesyuarat Jawatankuasa dan bertanggungjawab atas kesempurnaan perjalanan semua mesyuarat. Ia mempunyai undi pemutus dan hendaklah ia menandatangani peringatan-peringatan mesyuarat bila telah diluluskan.

10.2 Timbalan Presiden hendaklah memangku jawatan Presiden semasa ketiadaanya dan beliau diberi kuasa penuh Presiden sepanjang masa ia menjalankan tugas tersebut.

10.3 Setiausaha Agung hendaklah mengurus atau menjalankan kerja-kerja pentadbiran Persatuan mengikut Perlembagaan dan hendaklah ia menjalankan perintah Mesyuarat-mesyuarat Agung dan Mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa. Ia hendaklah hadir di dalam semua mesyuarat dan membuat catatan-catatan mesyuarat. Setiausaha Agung hendaklah dalam masa 60 hari dari tarikh Mesyuarat Agung Tahunan diadakan mengirimkan Penyata Tahunan Persatuan Kepada Pendaftar Pertubuhan sebagaimana yang dikehendaki di bawah seksyen 14 (1) Akta Pertubuhan, 1966. Ia juga bertanggungjawab menguruskan hal-hal surat-menyurat dan menyimpan semua dokumen kecuali kira-kira dan buku-buku kewangan. Di antara dokumen yang perlu disimpan adalah:-

(a) Buku daftar ahli yang mengandungi nama dan nombor pendaftaran syarikat, alamat perniagaan dan nombor telefon;

(b) Surat Perlantikan wakil ahli yang mengandungi nama dan nombor kad pengenalan wakil ahli yang dilantik.

10.4 Penolong Setiausaha Agung hendaklah menolong Setiausaha Agung menjalankan kerja-kerjanya dan memangku jawatan itu semasa ketiadaan Setiausaha Agung.

10.5 Bendahari bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan Persatuan. Ia hendaklah membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kebetulannya.

10.6 Penolong Bendahari hendaklah menolong Bendahari Kehormat menjalan kerja-kerjanya dan memangku jawatan itu semasa ketiadaan Bendahari Kehormat.

10.7 Kewajipan-kewajipan Ahli Jawatankuasa Biasa hendaklah membantu Jawatankuasa menjalankan tugas yang diarah olehnya.

10.8 Naib-Naib Presiden hendaklah menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Jawatankuasa dari masa ke semasa.


Peraturan 11 KEWANGAN

11.1 Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan yang berikut bagi peraturan ini, wang Persatuan ini boleh digunakan untuk perkara yang berfaedah bagi menjalankan tujuan-tujuan Persatuan, termasuk belanja pentadbiran bayaran gaji, biayaan dan perbelanjaan pegawai-pegawai dan kakitangan yang bergaji dan upah memeriksa kira-kira tetapi walau bagaimanapun tidaklah boleh digunakan untuk membayar denda ahli yang telah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah.

11.2 Bendahari atau Setiausaha Agung dibenarkan menyimpan wang runcit tidak lebih dari RM500.00 (ringgit Malaysia Lima Ratus Sahaja) pada sesuatu masa. Wang yang lebih daripada jumlah itu hendaklah dimasukkan ke dalam bank yang diluluskan oleh Jawatankuasa. Kira-kira bank itu hendaklah di atas nama Persatuan.

11.3 Segala cek atau kenyataan pengeluaran wang dari kira-kira Persatuan hendaklah ditandatangani bersama oleh dua (2) penandatangan samada Bendahari, Presiden atau Setiausaha Agung.

11.4 Perbelanjaan yang lebih daripada RM10,000.00 (Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu Sahaja) dan tidak melebihi RM100,000.00 (Ringgit Malaysia Seratus Ribu Sahaja) kepada satu-satu penerima bagi sesuatu masa tidak boleh dibayar tanpa kelulusan majoriti dua pertiga (2/3) dari ahli Jawatankuasa dan perbelanjaan yang lebih daripada RM100,000.00 (Ringgit Malaysia Seratus Ribu Sahaja) bagi sesuatu masa tidak boleh dilakukan tanpa mendapat kebenaran Mesyuarat Agung terlebih dahulu. Perbelanjaan yang kurang daripada RM10,000.00 (Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu Sahaja) bagi sesuatu masa boleh diluluskan oleh Presiden bersama Setiausaha Agung dan Bendahari.

11.5 Penyata Kewangan yang diterima dan dibelanjakan beserta timbangan kira-kira bagi setahun hendaklah disediakan oleh Bendahari dan diperiksa pleh Pemeriksa kira-kira yang dilantik mengikut Peraturan 12 Perlembagaan ini, dengan seberapa segeranya setelah tamat tahun kewangan. Penyata kira-kira yang telah diaudit itu hendaklah dikemukakan untuk kelulusan Mesyuarat Agung Tahunan yang berikut dan salinan-salinan hendaklah dibekalkan untuk makluman ahli di alamat berdaftar Persatuan.

11.6 Tahum kewangan Persatuan ini bermula dari 1hb Januari dan berakhir pada 31hb Disember tiap-tiap tahun.


Peraturan 12 PEMERIKSA KIRA-KIRA

12.1 Sebuah frima audit akan dilantik dalam Mesyuarat Agung sebagai Pemeriksa Kira-kira Persatuan. Mereka akan memegang jawatan selama dua tahun dan boleh dilantik semula di Mesyuarat Agung Tahunan.

12.2 Pemeriksa kira-kira yang dilantik adalah dikehendaki memeriksa Kira-kira Persatuan bagi setahun dan membuat laporan atau pengesahan untuk Mesyuarat Agung Tahunan. Ia / mereka harus juga dikehendaki (jika diperlukan) pada bila-bila masa oleh Presiden atau Jawatankuasa, memeriksa kira-kira Persatuan bagi mana-mana di dalam tempoh jawatan ia / mereka akan membuat laporan kepada Jawatankuasa.
Peraturan 13 PENGAMANAH

13.1 Tiga orang Pengamanah yang berumur lebih daripada 21 tahun bolehlah dilantik di dalam Mesyuarat Agung dan mereka akan berkhidmat selama yang dikehendaki oleh Persatuan. Semua harta tetap kepunyaan Persatuan akan diamanahkan kepada mereka dengan menandatangani suatu SURAT AMANAH (‘Deed of Trust’).

13.2 Pengamanah tidak boleh menjual, atau menarik balik atau menukar milik harta kepunyaan Persatuan dengan tidak mendapat persetujuan dan kuasa yang diberikan oleh Mesyuarat Agung.

13.3 Seseorang Pengamanah boleh dilucutkan daripada jawatannya oleh Mesyuarat Agung oleh sebab uzur kerana penyakit, tidak siuman, tidak berada dalam negeri atau kerana sebab lain yang menyebabkan ia tidak boleh menjalankan tugasnya atau pekerjaannya dengan memuaskan. Jika berlaku kematian, perletakan jawatan atau perlucutan seseorang Pengamanah maka kekosongan itu bolehlah dipenuhkan oleh Pengamanah yang baru dilantik di dalam Mesyuarat Agung.


Peraturan 14 PEMILIHAN JAWATANKUASA

14.1 Jawatankuasa hendaklah menubuhkan satu Jawatankuasa Kecil Pemilihan sekurang-kurangnya dua bulan sebelum Mesyuarat Agung Tahunan (Untuk Tahaun Pemilihan sahaja).

14.2 Tanggungjawab mereka adalah terdiri daripada:

(a) Mengelolakan dan mengawasi Pemilihan Jawatankuasa Persatuan.

(b) Menentukan semua syarat-syarat Pemilihan Jawatankuasa Persatuan dipatuhi oleh calon-calon yang bertanding.

(c) Mempastikan semua borang-borang pencalonan diisi dengan betul dan memenuhi syarat-syarat peraturan pemilihan ahli Jawatankuasa Persatuan.

(d) Mempastikan hanya wakil ahli Persatuan yang sah boleh mengundi dan menjadi calon atau menjadi pencadang dan penyokong kepada calon-calon.

(e) Mengira dan mengumumkan keputusan Pemilihan ahli Jawatankuasa Persatuan kepada Mesyuarat Agung Tahunan.

Peraturan 15 TAFSIRAN PERLEMBAGAAN

15.1 Di antara berlangsungnya Mesyuarat Agung, Jawatankuasa boleh mentafsirkan Perlembagaan ini dan Jawatankuasa boleh memutuskan perkara-perkara yang tidak terkandung di dalam Perlembagaan ini.

15.2 kecuali perkara-perkara yang bertentangan atau tidak selaras dengan dasar yang telah dibuat dalam Mesyuarat Agung, keputusan Jawatankuasa mengenai tafsiran Perlembagaan adalah muktamad jika tidak diubah oleh keputusan Mesyuarat Agung.


Peraturan 16 PENASIHAT / PENAUNG

16.1 Jawatankuasa boleh, jika difikirkan perlu, melantik mana-mana orang yang layak menjadi Penasihat / Penaung bagi Pertubuhan ini dengan syarat orang yang dilantik ini menyatakan persetujuannya secara bertulis.

16.2 Bekas Presiden boleh dilantik menjadi penasihat Persatuan hingga tahun pemilihan berikut.Peraturan 17 LARANGAN

17.1 Permainan yang disebutkan di bawah ini tidak boleh dimainkan di dalam rumah Persatuan: Roulette, Lotto, Fan Tan, video games, Poh Peb Bin, Belankai, Pai Kau, Tau Ngau, Tien Kow, Chap Ji Kee, Sam Cheong. Dua puluh Satu, Tiga Puluh Satu, Sepuluh dan Setengah. Semua permainan dadu banker’s game, semua permainan video dan semua permainan yang bergantung semata-mata kepada nasib.

17.2 Persatuan atau ahli-ahlinya tidak harus cuba menghalang atau dengan apa cara juga mengganggu perniagaan atau harga barang-barang atau mengambil peranan di dalam gerakan kesatuan sekerja seperti yang diterangkan di dalam Akta Kesatuan Sekerja 1959.

17.3 Persatuan ini tidak boleh menjalankan kegiatan loteri sama ada dikhaskan kepada ahli-ahli atau tidak, atas nama Persatuan atau atas nama Ahli Jawatankuasa atau ahli tanpa kelulusan daripada pihak berkuasa berkenaan.

17.4 Faedah-faedah seperti yang diterangkan di bawah Seksyen 2 Akta Pertubuhan 1966, tidaklah boleh diberikan oleh Persatuan kepada mana-mana ahli Persatuan.

Peraturan 18 PINDAAN PERLEMBAGAAN

18.1 Perlembagaan ini tidak boleh diubah atau dipinda kecuali dengan keputusan Mesyuarat Agung. Permohonan untuk perubahan-perubahan atau pindaan-pindaan kepada Perlembagaan hendaklah dibuat kepada Pendaftaran Pertubuhan dalam masa 60 hari dari tarikh keputusan Mesyuarat Agung meluluskan perubahan atau pindaan itu dan hanya boleh dikuatkuasakan mulai dari tarikh perubahan atau pindaan itu diluluskan oleh Pendaftaran Pertubuhan.

18.2 Notis bertulis selama satu bulan perlu dihantar kepada semua ahli sekiranya hendak meminda sebarang fasal yang terkandung di dalam Perlembagaan ini.


Peraturan 19 PEMBUBARAN

19.1 Persatuan ini boleh dibubarkan secara sukarela dengan persetujuan tidak kurang daripada tiga perlima (3/5) daripada jumlah Ahli Biasa yang menghadiri dalam suatu Mesyuarat Agung yang dipanggil khas kerananya:

19.2 Sekiranya Persatuan hendak dibubarkan secara yang disebutkan di atas, maka segala hutang dan tanggungan Persatuan yang sah mengikut undang-undang hendaklah dijelaskan dan baki wang yang tinggal hendaklah diselesaikan mengikut cara yang dipersetujukan dalam Mesyuarat Agung berkenaan.

19.3 Kenyataan bersabit dengan pembubaran ini hendaklah disampaikan kepada Pendaftar pertubuhan dalam masa 14 hari dari tarikh pembubaran itu.Peraturan 20.0 PENYERAHAN NOTIS ATAU / DAN DOKUMEN

20.1 Penyerahan sebarang notis kepada Persatuan seharusnya dibuat secara berikut:

(a) Dengan meninggalkan notis atau / dan dokumen di alamat berdaftar; atau

(b) Penghantaran melalui AR Daftar.


20.1 Penyerahan sebarang notis dari Persatuan kepada Ahli boleh dibuat secara berikut:

(a) Dengan meninggalkan notis atau / dan dokumen di alamat berdaftar; atau

(b) Penghantaran melalui AR Daftar; atau

(c) Melalui talian faks..

PERBEZAAN SKIM PELUPUSAN KERETA DIANTARA PROTON EDAR DAN PERODUA

PERBEZAAN SKIM PELUPUSAN KERETA DIANTARA PROTON EDAR DAN PERODUA

1. PERSAMAAN SYARAT-SYARAT SKIM PELUPUSAN PROTON & PERODUA

a) Kenderaan pelbagai model dan buatan diterima tetapi mesti berusia 10 tahun atau lebih dari tahun diperbuat
b) Kenderaan harus berdaftar di Malaysia
c) Tiada hak milik dituntut oleh institusi kewangan atau tiada apa-apa cagaran kewangan
d) Tiada apa-apa saman, senarai hitam, perintah mahkamah, kes polis- Pelanggan harus mendapat kelulusan dari badan-badan kerajaan (JPJ/PDRM)
e) Mesti mempunyai cukai jalan yang sah


2. PERBEZAAN SYARAT-SYARAT SKIM PELUPUSAN

a) HAKMILIK.
PROTON mewajibkan pemilik sah kenderaan yang hendak dilupuskan, telah berdaftar lebih pada 6 bulan dan di rekodkan dalam kad pendaftaran kenderaan.
PERODUA meluluskan semua kenderaan berusia 10 tahun atau lebih (dari tahun diperbuat) dengan syarat pemilik yang direkodkan di kad pendaftaran kenderaan berdaftar sebelum tarikh 10 March 2009.

b) KEADAAN KERETA.
PROTON hanya menerima kereta yang boleh dipandu ke hadapan dan pandu undur (reverse) sekurang-kurangnya sejauh 20 meter.
PERODUA menerima kereta yang boleh dipandu masuk ke atas lori pengangkutan kenderaan.

c) PENDAFTARAN PERSENDIRIAN.
PROTON tidak membezakan kereta yang didaftar untuk kegunaan persendirian atau perdagangan.
PERODUA tidak menerima kenderaan yang didaftar di bawah pendaftaran perdagangan.

d) PINDAH-MILIK SKIM PELUPUSAN.
PROTON tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan bertulis yang membenarkan pindah-milik RM5,000 dibawah skim pelupusan kereta kepada sesiapa kecuali pemilik berdaftar.
PERODUA membenarkan secara bertulis pindaan baucer dibuat kepada saudara terdekat seperti suami, isteri, bapa, ibu, anak-beranak dan adik-beradik.

e) JUMLAH YANG DITAWARKAN UNTUK PELUPUSAN KERETA.
PROTON menawarkan RM5,000 kepada pelanggan bagi melupuskan kereta lama untuk membeli sebuah kereta Proton yang baru walaupun harga pasaran kenderaan yang hendak dilupuskan melebihi atau kurang dari jumlah yang ditawarkan.
PERODUA pula menawarkan jumlah maksima sebanyak RM5,000 bagi pelupusan kereta. Jumlah maksima itu bergantung di atas jenis, model dan harga kereta baru yang hendak dibeli pada masa tawaran dibuat.

f) TEMPOH SAH BAUCER DISKAUN
Apabila skim pelupusan diluluskan, baucer RM5,000 akan dikeluarkan dan boleh ditebus untuk membeli sebuah kereta baru PROTON atau PERODUA.
Baucer PROTON sah laku untuk jangkamasa 3 bulan. Baucer mesti ditebus dalam tempoh sah laku itu, tetapi tempoh sah itu akan disambung jika jenis/model kereta yang dtempah masih tidak diperolehi.
Baucer PERODUA pula, hanya sah dalam tempoh 2 bulan sahaja dan PERODUA berhak mengenakan caj tambahan walaupun kereta yang ditempah tiada dalam stok.


3. SYARAT-SYARAT LAIN YANG HANYA DIKENAKAN OLEH PROTON SAHAJA

PERODUA tidak mengenakan apa-apa syarat lain selain dari syarat yang disebut di perenggan 1 & 2 di atas. Syarat-syarat lain yang HANYA dikenakan oleh pelanggan PROTON dan MESTI DIPATUHI adalah syarat Pemeriksaan fungsi dan Pemeriksaan alatan.

(a) Pemeriksaan Fungsian

i- Sistem pencucuhan yang aktif, enjin boleh dinyala dan dipadamkan tanpa bantuan bateri luaran (ignition).

ii- Pemanduan – kereta boleh dipandu ke hadapan dan pandu-undur sekurang-kurangnya sejauh 20 meter.

iii- Sistem Gear masih berfungsi dan dapat menggerakkan semua gear.

iv- Injak-injak (Pedal) , cekam (Clutch), brek (Brake) dan pemecut (Acclerator) masih berfungsi.

v- Brek Tangan ( Hand Brake ) masih ada dan berfungsi.

vi- Pemanduan tidak terjejas oleh kerosakan pada bahagian badan kereta, steering atau suspension.

(b) Pemeriksaan Alatan

i- Pintu – semua pintu masih ada dan lengkap.

ii- Hud (bumbung) – masih ada dan lengkap

iii- Papan pemuka (Dash Board) - masih ada dan lengkap

iv- Tempat Duduk (Seat) – masih ada dan lengkap

v- Injak-injak dalaman ( Interior Pedals ) – masih ada dan lengkap

vi- Badan Kereta – masih ada dan lengkap

vii-paip eksos – masih ada dan berkeadaan baik

viii-Lampu depan – satu lampu masih ada

ix- Lampu belakang – satu lampu masih ada

x- Lampu brek – satu lampu masih berfungsi

xii-Tingkap – semua tingkap masih sempurna

xiii-Brek tangan ( Hand Brake ) – masih ada


4. Tempoh KELULUSAN untuk permohonan pelupusan kereta dijangka memakan masa di antara 2 minggu sehingga 4 minggu bagi pelanggan PROTON dan 4 minggu hingga 6 minggu bagi pelanggan PERODUA.

.

SCRAPPING POLICY COMPARISON BETWEEN PROTON EDAR AND PERODUA

SCRAPPING POLICY COMPARISON BETWEEN PROTON EDAR AND PERODUA

1. SIMILAR REQUIREMENTS FOR PROTON & PERODUA FOR CARS TO BE SCRAPPED

a) All vehicle types and models are accepted but all vehicles must be 10 years or older base on the manufacture year
b) Must be a registered vehicle in Malaysia
c) Must be free from any financial encumbrances or any other restrictions
d) Must be free from any summons, blacklist, court order and/or involved in any police case- customer to get clearance from the relevant authorities eg (JPJ/PDRM)
e) Must possess a valid non-expired road tax


2. CONTRASTING REQUIREMENT FOR CARS TO BE SCRAPPED.

a) OWNERSHIP. PROTON requires at least 6 months of ownership (as stated in the registration card) for the 10 years old car (from year of manufacture) to be scrap. PERODUA accept any 10 years old (from year of manufacture) car with rightful owner (as stated in the registration card) before the 10 March 2009.

b) RUNNING CONDITION. PROTON requires the car at all time, be able to be driven forward or in reverse for at least 20 metres. PERODUA only requires a basic and minimal running condition for purpose of placing the aged vehicle onto the car carrier.

c) PRIVATE REGISTRATION. PROTON did not specify if the vehicle to be scrap must be registered for Private and own used only but PERODUA will NOT accept any vehicle that is registered as a COMMERCIAL VEHICLE.

d) TRANSFER OF RM5,000 discount. PROTON did not explicitly allow the transfer of the RM5000 value for the scrap car but PERODUA explicitly allows the transfer to the next of kin (husband, wife, father, mother, children & siblings)

e) AMOUNT OFFERED FOR SCRAP CAR.
PROTON offers RM5,000 trade-in value for all cars of any make and model to be scrap irrespective of the market value of the car to be scrap.
PERODUA offer a maximum RM5,000 for scrap cars DEPENDING on the offer of the discount for the types and value of the new vehicle purchased at the particular period.

f) VALIDITY OF DISCOUNT VOUCHER
Once the scrapping is approved, PROTON allows the redemption of the Voucher within 3 months but will allow extension if the voucher is not redeemed due to non-availability of cars. PERODUA only allows 2 months for the voucher to be redeemed and reserves the right to impose any charges even if the delay was a due to unavailability of the requested car.


3. REQUIREMENT THAT IS ONLY APPLICABLE FOR PROTON CARS

Save as disclosed in Para 1 & 2 above, PERODUA does not impose any other condition or requirement. Other criteria and requirement that is ONLY APPLICABLE to PROTON are the FUNCTIONALITY and PARTS AVAILABILITY CHECK below. Vehicle for scrapping must pass both the two (2) checks.

(a) FUNCTIONALITY CHECK (only applicable for PROTON CARS)

i- Ignition system is active, engine is able to turn on and off without the need for external batteries
ii- Transmission Gear is functional and shifting of all gears are possible
iii- Pedals. Brake, Clutch and accelerator is functional
iv- Hand brake is available and functional
v- Drivability not affected by body entanglement, body steering, or suspension damage


(b) PARTS AVAILABILITY CHECK (only applicable for PROTON CARS)

i- DOORS. All doors are in-place
ii- HOOD. Available and in place
iii- DASHBOARD. Available and in place
iv- Seat. Are available and in place
v- INTERIOR PEDALS. Are available and in place
vi- BODY. Are in place and attached
vii- EXHAUST PIPE. Are available, intact and in place
viii- HEAD LIGHTS. 1 headlight is available and in place
ix- TAIL LIGHT. 1 tail light is available and in place
x- BREAK LIGHT. 1 brake light is available and in place
xi- WINDOWS. All windows are available and in place
xii- HAND BRAKE. Available and in place


4. Proton will take an average 2 to 4 weeks to approve the scrapping application whilst PERODUA needs 4 weeks to 6 weeks for approval.

.

SKIM PELUPUSAN KERETA – panduan pelupusan kereta bagi anda mendapatkan sebuah kereta Proton Baru

SKIM PELUPUSAN KERETA – panduan pelupusan kereta bagi anda mendapatkan sebuah kereta Proton Baru
DASAR PELUPUSAN - PANDUAN UNTUK MELUPUSKAN KERETA ANDA

1. Sebahagian daripada Rangsangsan Kewangan Ke-2 seperti yang diumumkan oleh Y.A.B. Perdana Menteri pada 10 March 2009 adalah untuk merangsang penjualan kereta dengan belanjawan tambahan sebanyak RM200 juta untuk disalurkan ke Tabung Pembangunan Automotif.

2. Diskaun sebanyak RM5,000 (sebahagian dari peruntukan RM200 untuk indudstri automotif), akan diberi kepada pemilik kereta yang akan menukar-beli sebarang kereta pelbagai model yang kenderaannya berumur sekurang-kurangnya 10 tahun untuk membeli sebuah kereta baru ( Skim Pelupusan ) ( Perenggan 54 – Menteri Kewangan Malaysia ).

3. Rentetan daripada pengumuman itu, Proton telah mengeluarkan satu Piawaian Prosedur Operasi pada 11 March 2009 akan tetapi skim pelupusan PERODUA masih belum bermula lagi. Kriteria untuk kelayakan pelupusan ini adalah ketat dan pada pendapat saya akan menggagalkan tujuan dan objektif utama untuk merangsangan penjualan kereta. Peruntukkan belanjawan untuk skim pelupusan ini akan mengakibatkan pembaziran bajet jika jualan kereta tidak dapat dipertingkatkan. Peruntukan untuk skim pelupusan ini adalah sebahagian dari RM200 juta yang disalurkan melalui Tabung Pembangunan Automotif.

4. Walau bagaimana, sebagai panduan kepada sesiapa yang berminat untuk menukar beli dan melupuskan kereta mereka yang telah berumur 10 tahun untuk membeli kereta Proton baru, berikut merupakan Piawaian Prosedur Operasi untuk membantu dan mendidik orang ramai bagi mengelak dari sebarang PENOLAKAN permohonan.

5. Pemilikan bagi kereta berumur 10 tahun (untuk dilupuskan) mestilah sekurang-kurangnya 6 bulan ke atas. Dengan itu, pemilik yang memiliki kereta berumur 10 tahun ke atas dan kurang dari 6 bulan tidak akan dapat melupuskan kereta demikian. Lazimnya, peringkat umur pemilik kereta 10 tahun ke atas adalah berumur 45 hingga 50 tahun. Walaupun mereka dapat melupuskan kereta, mereka cuma layak mendapatkan pinjaman (bagi pembelian kereta baru Proton) dengan tempoh pembayaran balik selama 3 hingga 5 tahun dan akan dikenakan pembayaran bulanan yang tinggi (berbanding dengan pembayaran bulanan bagi tempoh pembayaran selama 9 tahun) . Mereka mungkin tidak mampu untuk pembayaran bulanan yang amat tinggi untuk pembelian kereta Proton baru (jika pinjaman diluluskan).

6. Kereta yang hendak dilupuskan mestilah berumur 10 tahun ke atas dari tarikh diperbuat.

7. Pemilik yang sah mesti menanda tangani Borang JPJK1C , Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) untuk membatalkan pendaftaran kereta demikian di bawah Perenggan 13 (2) , Akta 1952 Jabatan Pengangkutan Jalan.

8. Kereta yang akan dilupuskan MESTI MEMATUHI :
(i) Pemeriksaan fungsi
(ii) Pemeriksaan alatan.

9. Pemeriksaan Fungsian

(a) Sistem pencucuhan yang aktif, enjin boleh dinyala dan dipadamkan tanpa bantuan bateri luaran (ignition).

(b) Pemanduan – kereta boleh dipandu ke hadapan dan undur sekurang-kurangnya sejauh 20 meter.

(c) Sistem Gear masih berfungsi dan dapat menggerakkan semua gear.

(d) Injak-injak (Pedal) , cekam (Clutch), brek (Brake) dan pemecut (Acclerator) masih berfungsi.

(e) Brek Tangan ( Hand Brake ) masih ada dan berfungsi.

(f) Pemanduan tidak terjejas oleh kerosakan pada bahagian badan kereta, steering atau suspension.

10. Pemeriksaan Alatan
(a) Pintu – semua pintu masih ada dan lengkap.
(b) Hud (bumbung) – masih ada dan lengkap
(c) Papan pemuka (Dash Board) - masih ada dan lengkap
(d) Tempat Duduk (Seat) – masih ada dan lengkap
(e) Injak-injak dalaman ( Interior Pedals ) – masih ada dan lengkap
(f) Badan Kereta – masih ada dan lengkap
(g) Paip eksos – masih ada dan berkeadaan baik
(h) Lampu depan – satu lampu masih ada
(i) Lampu belakang – satu lampu masih ada
(j) Lampu brek – satu lampu masih berfungsi
(k) Tingkap – semua tingkap masih sempurna
(l) Brek tangan ( Hand Brake ) – masih ada

11. Setelah kedua-dua prasyarat telah dipatuhi, kereta itu mesti di periksa dan diluluskan oleh Puspakom serta lulus pencarian JPJ. Pemeriksaan Puspakom akan dikenakan caj minima sebanyak RM25 untuk satu kali pemeriksaan.

12. Setelah kedua-dua prasyarat tersebut dipatuhi, pembeli dikehendaki menyediakan dokumen-dokumen berikut ;
(a) Kad Pendaftaran Kereta yang asli (untuk diberi kepada Proton Edar Sdn Bhd)
(b) Borang JPJ K3 asli (Borang tuntutan pemilik yang telah ditanda tangan kepada Proton Edar Sdn Bhd)
(c) Borang JPJ K1C yang asli (untuk diberi kepada Proton Edar Sdn Bhd)
(d) Serahan kereta dan kunci kereta (kepada Proton Edar Sdn Bhd)

13. Proton Edar akan mengendalikan pemeriksaan PDRM, pemeriksaan ketaksolvenan dan pemeriksaan kastam untuk mendapatkan kelulusan baucer diskaun RM5,000 bagi pelupusan kereta.
14. Setelah baucer RM5,000 dikeluarkan untuk melupuskan kereta, pembeli mempunyai tempoh maksima 3 bulan untuk menebusnya.

15. Semua kereta yang telah diserahkan tidak boleh di tuntut kembali oleh pelanggan dan ianya akan dimansuhkan oleh JPJ.


http://arminbaniaz.com

Sent via BlackBerry from Maxis

SCRAPPING POLICY- your guide to scraping your car for a NEW PROTON

SCRAPPING POLICY- YOUR GUIDE TO SCRAPPING YOUR CAR

(BAHASA MALAYSIA VERSION WILL BE POSTED SOON)


1. Part of the Second financial stimulus announced by the Prime Minister on 10 March 2009 was to stimulate the automotive car sales with an additional budget of RM200million to the automotive development fund.

2. Within the RM200million budget, a discount of RM5,000 will be given to car owners, who trade in their cars of any make, which are at least 10 years old, for the purchase of new cars (scraping policy) (para 54- Minister of Finance).

3. Pursuant to the announcement, Proton came out with A standard operating procedure on 11 March 2009 BUT PERODUA had yet to start. The qualifying criteria for scrapping, in my personal opinion is an unnecessary red-tape that will defeat the sole purpose and objective to simulate the automotive sales and thus waste extensively part of the RM200million budget allocated for the automotive development fund.

4. However, for the public who are interested to trade-in and scrapped their 10 year old vehicle to buy a new Proton, the followings are guidelines and Standard Operating Procedures intended to assist and educate the interested party to AVOID any UNNECESSARY REJECTION.

When a customer brought along their 10 years old vehicle for application to scrap, the customer must bring along the following documens:

a) Photocopy of vehicle owner’s IC/Passport – must sight the original
b) Photocopy of buyer’s IC/Passport – (if different) must sight the original
c) Photocopy of registration card (must sight the original
d) Original Puspakom Identity Inspection – B2 (valid for 1 month from the date of inspection) (Puspakom inspection will only cost RM25)
e) Original JPJ search result
f) Original Approval Permit (AP)- for imported/CBU vehicle5. Ownership of the 10 year old vehicle (to scrap) must be 6 months and above. Thus, those who owned the 10 year old car for less than 6 months will not be able to scrap those car. More often, the age bracket of the owner (of the 10 year old car) is between 45 or 50 years old, thus although they can scrapped their car, they may only qualify for loan (to buy a new Proton car) with a maximum duration of 3-5 years that bear a higher monthly repayment (compare to the monthly repayment for 9 years loan duration). They may not be able to afford the monthly repayment to buy a new Proton (that is if the loan was approved).

6. The car to be scrap must be 10 years and above from the manufacturing date.

7. Rightful owner must sign Road Transport Department (JPJ) form JPJK1C to cancel the registration of the said vehicle under Paragraph 13(2) of the Road Transport Department Act 1952

8. Sales representative must inspect the said Vehicle condition before accepting the car under the scrapping policy. The car to be scrapped MUST PRINCIPALLY COMPLY TO (i) FUNCTIONALITY CHECK
(ii)PARTS AVAILABILITY CHECK
If the two (2) pre-condition chck as outlined below are fulfilled, a redemption Voucher RM5,000 will be issued irrespective of the market value for the car. If customer agrees to participate in this scheme, sales representative must advice the customer on the requirement for eligibility of the Scheme and the required documents to be submitted.


9. FUNCTIONALITY CHECK:

(a) Ignition system is active, engine is able to turn on and off without the need for external batteries

(b) Drivability, car should be able to be driven forward or in reverse for at least 20 metres.

(c) Transmission Gear is functional and shifting of all gears are possible

(d) Pedals. Brake, Clutch and accelerator is functional

(e) Hand brake is available and functional

(f) Drivability not affected by body entanglement, body steering, or suspension damage


10. PARTS AVAILABILITY CHECK

(a) DOORS. All doors are in-place

(b) HOOD. Available and in place

(c) DASHBOARD. Available and in place

(d) Seat. Are available and in place

(e) INTERIOR PEDALS. Are available and in place

(f) BODY. Are in place and attached

(g) EXHAUST PIPE. Are available, intact and in place

(h) HEAD LIGHTS. 1 headlight is available and in place

(i) TAIL LIGHT. 1 tail light is available and in place

(j) BREAK LIGHT. 1 brake light is available and in place

(k) WINDOWS. All windows are available and in place

(l) HAND BRAKE. Available and in place


11. The customer may inspect the vehicle and conduct a JPJ search before or after approaching any Proton Showroom. However, if the vehicle has not been inspected, once the above 2 pre-condition are complied, then the vehicle MUST be inspected and approved at Puspakom and pass the JPJ search before the application can be submitted. The Puspakom inspection will cost the buyer a minimal RM25 per inspection.

12. Once the above two pre-condition are complied, buyer need to provide the following documents:

(a) Original Registration Card (Hand-over to Proton Edar Sdn Bhd)
(b) Original JPJ K3 Form (Ownership-claim form duly signed to Proton Edar Sdn Bhd)
(c) Original JPJ K1C form (Hand-over to Proton Edar Sdn Bhd)
(d) Hand-over the vehicle and car key (to Proton Edar Sdn Bhd)

13. Proton Edar will then conduct PDRM inspection check, insolvency check and custom check for the RM5,000 discount voucher approval to scrap the vehicle.

14. Once the RM5,000 voucher is issued to scrap the car, buyer has a maximum 3 MONTH to redeemed the voucher.

15. All vehicle surrendered cannot be claimed back by customer and will be de-register from JPJ.

WAKIL PENGEDAR PROTON YAKIN BALIK MODAL DENGAN EXORA

PROTON EXORA PENENTU UNTUNG RUGI, HIDUP ATAU MATI PENGEDAR-PENGEDAR PROTON


April 2009, Kuala Lumpur. “ Purata keseluruhan jualan bulanan kereta setiap pengedar sekarang, telah menunjukkan peningkatan dengan mencatatkan jualan sebanyak 35 buah kereta dari pelbagai model berbanding dengan 28 buah kereta sebelum ini. Untuk mencatatkan keuntungan (break-even), setiap pengedar perlu menjual sekurang-kurangnya 40 buah kereta sebulan bagi pengedar di Lebah klang atau 35 kereta bagi pengedar di bahagian pendalaman. Pelancaran kereta baru Proton Exora akan dapat meningkatkan purata jualan untuk mengelak dari kerugian” kata Armin Baniaz Pahamin selaku Pemangku President Persatuan Pengedar Proton Edar Malaysia (PEDA).

1. Proton Exora merupakan penambahan model yang ke-sembilan bagi semua model-model kereta dijual oleh Proton. Buat masa ini, terdapat lapan model yang berada di pasaran merangkumi Proton Satria Neo, Proton Waja, Proton Gen2, Proton Persona, Proton Arena (diatas permintaan), Proton Perdana, Proton Savvy dan Proton Saga. Pada masa ini, hanya Proton Saga dan Proton Pesona sahaja yang laris dijual.

2. Dengan kualiti yang bagus dan struktur harga Proton Exora yang berpatutan, kami yakin bahawa kereta baru ini akan mendapat sambutan yang baik dan akan meningkatkan rataan jualan kereta Proton dengan sekurang-kurangnya 30%.

3. Proton Exora bersama dengan Proton Saga dan Proton Persona dijangka akan menyumbangkan sebanyak lebih 80% dari jualan kereta Proton keseluruhan. Berdasarkan jangkaan pengeluaran bulanan kereta Proton Exora, setiap cawangan dan pengedar akan diperuntukkan sekurang-kurangnya 10 buah kereta Proton Exora setiap bulan.

4. Pengeluaran kereta sebanyak 10 kereta setiap pengedar akan menjadi asas kepada tempoh menunggu (waiting list) penghantaran kereta pelanggan. Pelanggan yang telah membuat pesanan sebelum pelancaran hari ini akan diberi keutamaan penghantaran. Setakat ini, kami telah menerima lebih dari 2000 pesanan bagi kereta baru Proton Exora di seluruh Negara walaupun tanpa melihat kereta baru tersebut.


5. Peningkatan jualan kereta (dari purata jualan 28 kereta kepada 35 kereta sebulan setiap pengedar) bagi setiap pengedar juga berdasarkan peningkatan peratusan kelulusan jumlah pinjaman sewa beli pelanggan. Kelulusan pinjaman sewa beli bagi pembeli kereta Proton pada awal tahun adalah kritikal iaitu 30% kadar kelulusan atau hanya 3 kelulusan daripada setiap 10 permohonan pinjaman sewa beli yang dibuat . Kadar peratusan kelulusan buat masa ini telah meningkat dari 30% ke 50% akan tetapi PEDA percaya kadar kelulusan ini masih boleh diperbaiki.

6. Walaupun terdapat peningkatan dari segi jualan kereta, tetapi keuntungan yang diperolehi dari hasil jualan setiap kereta semakin merosot. Ini berikutan amalan dari segelintir pengedar yang tidak bertanggung jawab. Pengedar demikian telah menawarkan komisyen yang lebih tinggi kepada jurujual dari pengedar yang lain untuk mendapatkan pelanggan. Ini bertentangan dengan kadar komisyen yang telah ditetapkan oleh Proton Edar dan mewujudkan situasi dimana tawaran komisyen yang tertinggi akan membolot majoriti jualan dan seterusnya mengakibatkan kerugian yang besar kepada pengedar-pengedar yang lain (disorderly trade practice)

7. Pengedar seharusnya bersaing dengan Perodua atau pesaing yang lain dan bukannya diantara pengedar-pengedar Proton sama-sendiri. PEDA menyeru kepada semua pengedar Proton supaya memberhentikan segala amalan-amalan yang merosakkan dan mencemarkan seluruh rangkaian pengedar. Ia tidak memberi apa-apa manfaat atau merosakkan semangat keakraban dan berkumpulan. PEDA terikat dengan perlembagaannya untuk melindungi semua pengedar Proton dan juga orang awam, tidak akan teragak-agak untuk menyokong dan mencadangkan kepada Proton Edar pemecatan pengedar-pengedar yang tidak senonoh ini terutama apabila Yg Bhg Dato Nadzmi Salleh, Pengerusi Proton berkali-berkali menekan kan untuk mengurangkan jumlah bilangan pengedar.

8. Pengerusi Proton dan pihak pengurusannya serta PEDA telah bersetuju untuk memberi keutamaan memecat pengedar yang mengamalkan perbuatan tidak senonoh itu (disorderly trade practice).

9. PEDA menggesa orang ramai supaya mengunjungi bilik pameran atau pejabat Proton yang sah untuk membuat sebarang pembayaran pendahuluan. Orang ramai diminta tidak menyerahkan bayaran kepada mana-mana jurujual di luar bilik pameran dan sentiasa mendesak untuk mendapatkan resit rasmi yang mempunyai logo Proton juga nama pengedar yang sah serta alamat dan nombor untuk dihubungi kembali.

10. Skim Pelupusan Kereta yang diperkenalkan tidak memberi apa-apa kesan kepada jumlah jualan kereta baru Proton walaupun terdapat banyak pertanyaan. Ini mungkin punca dari syarat-syarat polisi yang ketat untuk melupuskan kereta yang berumur lebih dari 10 tahun itu. Hanya kereta yang lebih dari 10 tahun dan mempunyai cukai jalan yang sah, berkeadaan baik (road worthy condition) dan lulus pemeriksaan Puspakom akan diluluskan di bawah skim pelupusan. Skim pelupusan ini diperkenalkan untuk mendorong dan mempertingkatkan jualan kereta ekoran dari kemelesetan ekonomi. Peruntukkan dana bagi skim pelupusan kereta ini akan terbuang dan objektif untuk mendorong penjualan kereta juga tidak akan tercapai dengan adanya syarat-syarat ketat yang tidak munasabah untuk melupuskan kereta yang sudah berumur 10 tahun.

11. Rangsangan kewangan ke-dua (2nd financial stimulus) yang awal diumumkan masih belum memberi apa-apa kesan lagi kepada jualan kereta Proton, operasi perniagaan pengedar atau pada industri automotif.

12. Orang awam masih lagi dibebankan dan tidak dapat menjual kereta mereka hasil dari kadar penilaian yang rendah. PEDA telah mencadangkan kepada pihak Kerajaan untuk menubuhkan satu perbandanan yang berasingan dari bank untuk membuat nilaian ke atas kereta terpakai di Malaysia seperti di Negara-negara maju yang lain. Penilaian ke atas kereta terpakai seharusnya mempertimbangkan polisi kerajaan yang melibatkan tempoh pinjaman yand diluluskan, tempoh pembiayaan, keadaan kereta termasuk aksesori, status sejarah kemalangan, catatan pembatuan (mileage) jumlah pemilik, rekod servis dan penyenggaraan serta rekod jenayah dan penipuan. Pelbagai faktor harus dipertimbangkan bagi penilaian ini. Ianya akan mengurangkan beban orang awam dan akan meningkatkan jualan automotif.

PROTON DEALERS CONFIDENT OF BREAKING-EVEN WITH NEW PROTON EXORA IN LINE UP

“PROTON EXORA WILL DETERMINE THE BREAK-EVEN POINT & SURVIVABILITY FOR PROTON DEALER”

APRIL 2009, KUALA LUMPUR. “The average monthly car sale per dealer had improved from 28 car sales to 35 cars of various mix model variance. Urban dealers need to sell at least 40 car sales per month to break-even. The launching of Proton Exora today, will increase the average car sales per dealer by 10 additional units per month to break-even.” said Armin Baniaz Pahamin, Acting President Proton Edar Dealers Association Malaysia (PEDA).

1. The new Proton Exora will be the 9th addition to Proton range of cars. Currently there are 8 model variances under Proton brand, namely Proton Satria Neo, Proton Waja, Proton Gen2, Proton Persona, Proton Arena (base on request), Proton Perdana, Proton Savvy and Proton Saga. Currently, the most sellable model are only Proton Saga and Proton Persona.

2. Given the quality and the price structure of the new Proton Exora, we are confident the new car will be well received and will increase Proton average car sales by at least 30%.

3. Proton Exora together with Proton Saga and Proton Persona is expected to contribute 80% of total Proton sales. Based from the expected monthly production, every branches and dealers will be allocated at least 10 Proton Exora per month.

4. This will be the basis for customer’s waiting list. Customers that booked prior to the launching today will be given the main priority for deliveries. Todate, we received more than 2000 bookings for the new Proton Exora nationwide without the customer sighting the new car.

5. The increase in total car sale per dealer, were attributed to the improvement in customer’s hire-puchase loan. Proton car buyer approval rate was critical at 30% approval rate or only 3 approvals for every 10 application for hire-purchase loan. Now approval rate has improved from 30% to 50% but PEDA believe the percentage of approval can be further improved.

6. Although the monthly average number of car sold per dealer has improved, but the profit per car sold is declining due to unhealthy practices by some unscrupulous dealers. Some irresponsible dealers offered higher commission to other dealers’ sales personnel to bid for customers. This is in adverse to the allowed commission fixed by Proton Edar and created an inevitable environment of highest bidder wins that resulted in major loss to dealers.

7. Dealers should be competing with Perodua or other competitors and should not be competing with other Proton own dealers. PEDA urge all Proton dealers to stop all form of disorderly trade practices that had damage the network and is not in the spirit of camaraderie and teamwork. PEDA is bounded by its constitution to protect all Proton dealers as well as the public and will not hesitate to recommend (to Proton Edar) for termination any dealers that are involved in any disorderly trade practices especially since Yg Bhg Dato Nadzmi Salleh, Proton Chairman had specifically and explicitly reiterate to rationalize the number of dealers.

8. Proton Chairman and management together with PEDA had agreed the first priority for any termination will be on the dealers practicing disorderly trade practices.

9. PEDA urge the public to visit and only pay for booking fees at the Proton authorized showroom/office and avoid making any payment to any sale representative outside the Proton authorized showroom and always insist for a duly signed valid official receipt bearing Proton logo and the authorized dealer’s name, address and contact number.

10. The scrapping policy introduced had negligible effect on new Proton car sales although there were a lot of inquiries. This may be due to the stringent qualifying requirement that requires all cars for scrapping to possess a valid road tax, in road worthy condition and pass the Puspakom inspection. The scrapping policy was introduced to spur the automotive sales during the current recession. The budget allocated for the scrapping policy will be a waste and the objective to spur the automotive sales will not be achieved with the unnecessary stringent requirement to scrap the 10 year old cars.

11. The 2nd financial stimulus that was announced earlier does not have any material affect yet on Proton car sales, dealer’s business operation or the automotive industry.

12. The public is still burden and are not able to dispose their existing car due to the low valuation. PEDA had proposed for the Government to establish a body that is independent from the bank to value the second hand car in Malaysia similar to other developed nation. The second car valuation should take into consideration the government policy in Bank’s margin and duration of finance, physical condition of the vehicles including any added accessories, accident history status, mileage of the vehicles, number of ownership, service and maintenance record and any history of criminal or fraud. There are various other factors that can be considered into the official valuation. The public will be less burden and the automotive sales will be in stronger with the establishment of the independent body.
© all rights reserved
made with by templateszoo